എം.ജി. സർവകലാശാല അറിയിപ്പുകൾ

Saturday 08 December 2018 12:00 AM IST
mg-uni
mg uni

പരീക്ഷ തീയതി
ഒന്നാം വർഷ ബി.എസ്‌സി നഴ്‌സിംഗ് (പുതിയ സ്‌കീം 2016 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകൾ ജനുവരി നാലിന് ആരംഭിക്കും. അപേക്ഷ പിഴയില്ലാതെ 13 വരെയും 500 രൂപ പിഴയോടെ 14 വരെയും 1000 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ 17 വരെയും സ്വീകരിക്കും. റഗുലർ വിദ്യാർത്ഥികൾ 200 രൂപയും വീണ്ടുമെഴുതുന്നവർ പേപ്പറൊന്നിന് 30 രൂപ വീതവും (പരമാവധി 200 രൂപ) സി.വി. ക്യാമ്പ് ഫീസായി പരീക്ഷാഫീസിന് പുറമേ അടയ്ക്കണം.


രണ്ടാം വർഷ ബി.എസ്‌സി നഴ്‌സിംഗ് (2016 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 20102015 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകൾ ജനുവരി 18ന് ആരംഭിക്കും. അപേക്ഷ പിഴയില്ലാതെ 13 വരെയും 500 രൂപ പിഴയോടെ 14 വരെയും 1000 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ 17 വരെയും സ്വീകരിക്കും. റഗുലർ വിദ്യാർത്ഥി​കൾ 200 രൂപയും വീണ്ടുമെഴുതുന്നവർ പേപ്പറൊന്നിന് 30 രൂപ വീതവും (പരമാവധി 200 രൂപ) സി.വി. ക്യാമ്പ് ഫീസായി പരീക്ഷാഫീസിന് പുറമേ അടയ്ക്കണം.


അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ. (ക്രിമിനോളജി) എൽ എൽ.ബി. (ഓണേഴ്‌സ്)/ബികോം എൽ എൽ.ബി. (ഓണേഴ്‌സ്)/ബി.ബി.എ. എൽ എൽ.ബി. (ഓണേഴ്‌സ്) പരീക്ഷകൾ ജനുവരി 11ന് ആരംഭിക്കും. അപേക്ഷ പിഴയില്ലാതെ 13 വരെയും 500 രൂപ പിഴയോടെ 14 വരെയും 1000 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ 17 വരെയും സ്വീകരിക്കും. റഗുലർ വിദ്യാർത്ഥികൾ 200 രൂപയും വീണ്ടുമെഴുതുന്നവർ പേപ്പറൊന്നിന് 30 രൂപ വീതവും (പരമാവധി 200 രൂപ) സി.വി. ക്യാമ്പ് ഫീസായി പരീക്ഷഫീസിന് പുറമെ അടയ്ക്കണം.


രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി മോളിക്യുലാർ ബയോളജി ആൻഡ് ജനറ്റിക് എൻജിനി​യറിംഗ് പരീക്ഷ 31ന് ആരംഭിക്കും. അപേക്ഷ പിഴയില്ലാതെ 12 വരെയും 500 രൂപ പിഴയോടെ 13 വരെയും 1000 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ 17 വരെയും സ്വീകരിക്കും.


അപേക്ഷ തീയതി
അവസാന വർഷ ബി.ഡി.എസ്. പാർട്ട് ഒന്ന്, രണ്ട് (2008 അഡ്മിഷൻ മുതൽ) മേഴ്‌സി ചാൻസ് പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ 18 വരെയും 500 രൂപ പിഴയോടെ 19 വരെയും 1000 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ 21 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകർ സി.വി ക്യാമ്പ് ഫീസായി 200 രൂപയും സ്‌പെഷൽ ഫീസായി 5000 രൂപയും പരീക്ഷാഫീസിനും സി.വി. ക്യാമ്പ് ഫീസിനും പുറമെ അടയ്ക്കണം.


ഒന്നു മുതൽ എട്ടു വരെ സെമസ്റ്റർ ബി.ടെക് സപ്ലിമെന്ററി/മേഴ്‌സി ചാൻസ് പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ 20 വരെയും 500 രൂപ പിഴയോടെ 21 വരെയും 1000 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ 28 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. വീണ്ടുമെഴുതുന്നവർ പേപ്പറൊന്നിന് 50 രൂപ വീതം (പരമാവധി 200 രൂപ) സി.വി. ക്യാമ്പ് ഫീസായി പരീക്ഷാഫീസിന് പുറമേ അടയ്ക്കണം. ആദ്യ മേഴ്‌സി ചാൻസ് (2010 അഡ്മിഷൻ) പരീക്ഷയെഴുതുന്നവർ 5000 രൂപയും രണ്ടാം മേഴ്‌സി ചാൻസ് (2009 അഡ്മിഷൻ പഴയ സ്‌കീം) പരീക്ഷയെഴുതുന്നവർ 7000 രൂപയും അവസാന മേഴ്‌സി ചാൻസ് (2009ന് മുമ്പുള്ള അഡ്മിഷൻ പഴയ സ്‌കീം) പരീക്ഷയെഴുതുന്നവർ 10000 രൂപയും സ്‌പെഷൽ ഫീസായി പരീക്ഷാഫീസിനും സി.വി. ക്യാമ്പ് ഫീസിനും പുറമേ അടയ്ക്കണം. പരീക്ഷ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.


കോഴ്‌സ് വർക്ക് പരീക്ഷ: അപേക്ഷിക്കാം
മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ അംഗീകൃത ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 2018ൽ കോഴ്‌സ് വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സപ്ലിമെന്ററി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 10ന് രാവിലെ 11 മുതൽ ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. പിഴയില്ലാതെ 15 വരെയും 500 രൂപ പിഴയോടെ 18 വരെയും 1000 രൂപ പിഴയോടെ 19 വരെയും ഓൺലൈനായി ഫീസടയ്ക്കാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് ആവശ്യമായ രേഖകൾക്കൊപ്പം 21ന് വൈകി​ട്ട് നാലിന് മുമ്പായി സർവകലാശാലയിലെ ഇ.ബി. 14 സെക്ഷനിൽ സമർപ്പിക്കണം.


വൈവാവോസി
നാലാം വർഷ ബി.എസ്‌സി. എം.ആർ.ടി. പരീക്ഷയുടെ പ്രോജക്ട് മൂല്യനിർണയത്തിനും വൈവാവോസിക്കും പിഴയില്ലാതെ 12 വരെയും 500 രൂപ പിഴയോടെ 13 വരെയും 1000 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ 14 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.


അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനിയറിംഗ് ആൻ​ഡ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ടെക്‌നോളജി (റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷയുടെ പ്രോജക്ട് മൂല്യനിർണയത്തിനും വൈവാവോസിക്കും പിഴയില്ലാതെ 12 വരെയും 500 രൂപ പിഴയോടെ 13 വരെയും 1000 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ 15 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.


പരീക്ഷഫലം
സി.ബി.സി.എസ്. ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എ. മോഡൽ ഒന്ന് , രണ്ട്, മൂന്ന് (2017 അഡ്മിഷൻ) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും 24 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.


മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ഒഫ് സയൻസ് നോൺ സി.എസ്.എസ്. മെഡിക്കൽ ബയോകെമിസ്ട്രി റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് 21 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കേരള കൗമുദിയുടെതല്ല. സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് വഴി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അശ്ലീലമോ അസഭ്യമോ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമോ അപകീർത്തികരമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌ ചെയുന്നത് സൈബർ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്.
POPULAR IN KERALA
LATEST VIDEOS
YOU MAY LIKE IN KERALA