ഭൂകമ്പ സാദ്ധ്യതയുള്ള ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജനസംഖ്യ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് 189 മാത്രമാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇത് 860 ആണ്. അതിനാൽ, ചെറിയ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾപോലും വലിയ ആൾനാശമുണ്ടാക്കുന്നു. 2013ൽ ഇടുക്കിയിൽ മാത്രം 145 ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി. കേരളത്തിലെ ഭൂവിസ്തൃതിയായ 39,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്രറിന് പത്ത് ഡിഗ്രിയിലധികം ചരിവുകളുള്ള കുന്നുകളുള്ളത് 19,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലാണ്. മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത് 86 ശതമാനവും അതിന് സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്ന് മാപ്പിംഗിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തും പശ്ചാത്തല വികസനം ഉൾപ്പെടെ നടത്തുമ്പോൾ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭൂമിയാണെന്നത് മാപ്പിംഗിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനാവും.