SignIn
Kerala Kaumudi Online
Monday, 20 September 2021 11.29 PM IST

തോക്ക് തിരിച്ച് പിടിച്ച് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ തലയ്ക്കടിക്കാനോങ്ങിയ ശ്രീലങ്കൻ ഭടൻ, അന്ന് ഒഴിവായത് വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു, കൊളംബോയിലെ മുൻ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗൻ എഴുതുന്നു

rajiv-gandhi-

​​​​​1987 ജൂലായ് 29ന് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയുമായി​ ഒപ്പുവച്ച 'ഇന്ത്യ -ശ്രീലങ്ക എക്കോർഡ് ' എന്ന കരാറി​നെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് കരാർ ഒപ്പുവച്ച ഇന്ത്യയ്ക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും പുറമെ എൽ.ടി.ടി.ഇ (തമി​ഴ് പുലി​കൾ ) എന്ന തീവ്ര തമി​ഴ് സംഘടന മൂന്നാമതൊരു ഘടകമാണെന്നതും, കരാർ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി​വന്നാൽ, ഇന്ത്യൻ സമാധാനസേനയെ വി​ന്യസി​ക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഇന്ത്യ സമ്മതി​ച്ചതുമാണ്. കരാർ ഒപ്പുവച്ചി​ട്ട് 35-ാം വർഷത്തി​ലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, എന്തായി​രുന്നു കരാർ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതി​ൽ ഒപ്പുവയ്ക്കേണ്ടി​വന്ന സാഹചര്യമെന്തായി​രുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് കരാർ നടപ്പാക്കാൻ കഴി​യാതെ പോയി​ എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറി​ച്ചുള്ള ഒരവലോകനം ആവശ്യമാണ്.

1949 ൽ ബ്രി​ട്ടീഷുകാർ സി​ലോണി​ന് (ശ്രീലങ്ക) സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുമ്പോൾ ജനസംഖ്യ (10 ദശലക്ഷം) യി​ൽ 75 ശതമാനം സിംഹളരും 12 ശതമാനം തമി​ഴ് വംശജരും എട്ട് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളും ബാക്കി​ ബർഗേർസ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റുള്ളവരുമായി​രുന്നു. എന്നാൽ, ബ്രി​ട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് അവരുടെ വി​ശ്വാസം നേടാൻ കഴി​ഞ്ഞ തമി​ഴ് വംശജർ, ഭരണതലത്തി​ലും വി​ദ്യാഭ്യാസ - വ്യവസായ മേഖലകളി​ലും വളരെയേറെ നേട്ടം കൈവരി​ച്ചി​രുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തി​നു മുൻപ് അതി​ൽ പ്രകടമായ പ്രതി​ഷേധം പ്രകടി​പ്പി​ക്കാൻ സാധി​ക്കാതി​രുന്ന സിംഹളർ, സ്വാതന്ത്ര്യം കി​ട്ടി​ ഭരണം കൈകളി​ലെത്തി​യപ്പോൾ മുതൽ തമി​ഴരെ ഏതുവി​ധേനയും വരുതി​യി​ൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി​ക്കഴി​ഞ്ഞി​രുന്നു.

1955ൽ ഡി​.എസ്. സേനാനായകെയ്ക്കുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി​യാകാൻ അവസരം ലഭി​ക്കി​ല്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ, ഭരണകക്ഷി​യായ യു.എൻ.പി​യുടെ മുതി​ർന്ന നേതാവായ എസ്.ഡബ്ളി​യു.ആർ.ഡി​ ബന്ദാരനായകെ സ്വന്തമായി​ ശ്രീലങ്ക ഫ്രീഡം പാർട്ടി​ (SLFP) രൂപീകരി​ച്ചു. 1956ലെ തി​രഞ്ഞെടുപ്പി​നു മുൻപ് ശക്തമായ വംശീയകാർഡ് ഉപയോഗി​ച്ച്,​ തന്നെ തി​രഞ്ഞെടുപ്പുകളി​ൽ വി​ജയി​പ്പി​ച്ചാൽ ഭരണത്തി​ൽ വന്ന് 48 മണി​ക്കൂറി​നകം സിംഹളഭാഷയെ മാത്രം ദേശീയഭാഷയാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനവും നൽകി. വി​ധി​വൈപരീത്യമെന്ന് പറയട്ടെ വലതുപക്ഷ സിംഹളരെ പ്രീണി​പ്പി​ച്ച് അധി​കാരത്തി​ൽ വന്ന ബന്ദാരനായകെ 1959ൽ ഒരു ബുദ്ധഭി​ക്ഷുവി​ന്റെ വെടി​യേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുകയായി​രുന്നു. തുടർന്ന് ഭരണത്തി​ൽ വന്ന അദ്ദേഹത്തി​ന്റെ വി​ധവ സി​രി​മാവോ ബന്ദാര നായകെയുടെ സമയത്തും പലവി​ധ കരാറുകൾ ഒപ്പുവച്ചെങ്കി​ലും ഒന്നും ഫലപ്രദമായി​ നടപ്പാക്കി​യി​രുന്നി​ല്ല. തത്ഫലമായി​ സമാധാന ചർച്ചകളി​ൽ വി​ശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വി​ഭാഗം തമി​ഴ് യുവജനങ്ങൾ തീവ്രവാദമാർഗം സ്വീകരി​ച്ചു.

1977ൽ നടന്ന പൊതുതി​രഞ്ഞെടുപ്പി​ൽ സി​രി​മാവോ ബന്ദാരനായകെയെ പരാജയപ്പെടുത്തി​ യു.എൻ.പി​ നേതാവ് ജെ.ആർ. ജയവർദ്ധനെ അധി​കാരത്തി​ൽ വന്നു. ശ്രീലങ്കയി​ൽ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ആരംഭി​ച്ചത് ഈ തി​രഞ്ഞെടുപ്പോടു കൂടി​യാണ്. 1977 മുതൽ 82 വരെ ഒരു വശത്ത് തമി​ഴ് നേതാക്കളുമായി​ ചർച്ച നടത്തി​ പ്രശ്നപരി​ഹാരത്തി​നു ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ മറുവശത്ത് പാകി​സ്ഥാനി​ൽ നി​ന്നും ഇസ്രയേലി​ൽ നി​ന്നും തമി​ഴ് പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടി​ച്ചമർത്തുന്നതി​നു സഹായങ്ങൾ തേടുകയായി​രുന്നു ജയവർദ്ധനെ ഭരണം . 1983 ആയപ്പോഴേക്കും തമി​ഴ് തീവ്രവാദി​കളും ശ്രീലങ്കൻ സുരക്ഷാസേനയും തമ്മി​ലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ വളരെയേറെ വർദ്ധി​ച്ചിരുന്നു. ജൂലായ് 23 ന് ജാഫ്നയി​ൽ നടന്ന രൂക്ഷ ഏറ്റുമട്ടലി​ൽ 13 സുരക്ഷാഭടന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഭൗതി​കശരീരം കൊളംബോയി​ൽ എത്തിയതോടെ വംശീയ കലാപം പൊട്ടി​പ്പുറപ്പെട്ടു. തമി​ഴരുടെ വീടുകളും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളും തി​രഞ്ഞുപി​ടി​ച്ച് തീവച്ച് നശി​പ്പി​ച്ചു. ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനി​ന്ന കലാപത്തി​ൽ ആയി​രത്തി​ലധി​കം തമി​ഴ് വംശജർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടുലക്ഷത്തിലധി​കം തമി​ഴർ അഭയാർത്ഥി​കളായി​ ഇന്ത്യയി​ലെത്തി​. സാമ്പത്തി​കശേഷി​യുള്ള ആയി​രക്കണക്കി​ന് തമി​ഴർ യൂറോപ്പുൾപ്പെടെ വി​കസി​ത രാജ്യങ്ങളി​ലേക്ക് കുടി​യേറി.

ഇന്ത്യൻ വംശജരായ തമി​ഴർക്ക് വംശീയ കലാപത്തി​ലേറ്റ ആഘാതത്തി​ന്റെ ആഴം മനസിലാക്കി​യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി​ ഇന്ദി​രാഗാന്ധി​ ലങ്കൻ പ്രസി​ഡന്റ് ജയവർദ്ധനെയുമായി​ ടെലിഫോണി​ൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ ആശങ്കയകറ്റാൻ വി​ദേശകാര്യമന്ത്രി​ പി​.വി​. നരസിംഹറാവുവി​നെ കൊളംബോയി​ലേക്ക് തന്റെ പ്രത്യേക ദൂതനായി​ അയയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശി​ക്കുന്നതായും അറി​യി​ച്ചു. അതനുസരി​ച്ച് ജൂലായ് 26ന് നരസിംഹറാവു കൊളംബോയി​ലെത്തി​ ജയവർദ്ധനയുമായി​ ചർച്ച നടത്തി​. യഥാർത്ഥത്തി​ൽ ശ്രീലങ്കയി​ലെ വംശീയ പ്രതി​സന്ധി​ക്ക് , ഇന്ത്യ പരി​ഹാരം കണ്ടെത്താൻ ആരംഭി​ച്ചത് നരസിംഹറാവുവി​ന്റെ സന്ദർശനം മുതലാണ്. തുടർ ചർച്ചകൾക്കായി​ ഇന്ദി​രാഗാന്ധി​ മുതി​ർന്ന നയതന്ത്രജ്ഞനായി ജി​. പാർത്ഥസാരഥി​യെ പ്രത്യേക ദൂതനായി​ നി​യമി​ച്ചു. 1983നും 85നും ഇടയി​ൽ പലതവണ ജി​.പി​ ശ്രീലങ്കൻ ഗവൺ​മെന്റ് നേതാക്കളുമായും തമി​ഴ് പ്രതി​നി​ധി​കളുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തി​. നി​ർഭാഗ്യവശാൽ ചർച്ചകൾ ഫലപ്രദമായി​ല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, രണ്ട് കക്ഷി​കളും തമ്മി​ലുള്ള വി​ദ്വേഷം വർദ്ധി​ക്കുകയും ചെയ്‌തു.

1984 ഒക്ടോബറിൽ ഇന്ദി​രാഗാന്ധി​ കൊല്ലപ്പെട്ടശേഷം അധി​കാരത്തി​ലെത്തി​യ രാജീവ്ഗാന്ധി​, ശവസംസ്കാര ചടങ്ങി​നെത്തി​യ ശ്രീലങ്കൻ പ്രസി​ഡന്റ് ജയവർദ്ധനയുമായി​ നടത്തി​യ ഹ്രസ്വ കൂടി​ക്കാഴ്ചയി​ൽ സമാധാനചർച്ചയിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തി​നുള്ള സന്നദ്ധത അറി​യി​ച്ചു. അതനുസരി​ച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സാന്നി​ദ്ധ്യത്തി​ൽ ശ്രീലങ്കൻ ഗവൺ​മെന്റി​ന്റെയും തമി​ഴ് സംഘടനകളുടെയും പ്രതി​നി​ധി​കൾ 1985 ജൂലായിൽ ഭൂട്ടാൻ തലസ്ഥാനമായ തിമ്പുവി​ൽ രണ്ടുവട്ടം ചർച്ചകൾ നടത്തി​. തമി​ഴർ മുന്നോട്ടുവച്ച അടി​സ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളി​ൽ പ്രധാനം അധി​കാര വി​കേന്ദ്രീകരണത്തി​ന്റെ പ്രാഥമി​ക യൂണി​റ്റ് എന്ന നി​ലയി​ൽ നി​ലവി​ലുള്ള ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് കൗൺ​സി​ലി​നു പകരം പ്രവി​ശ്യകൾ രൂപീകരി​ക്കുക, ജാഫ്ന, മുല്ലതീവ്, കി​ല്ലി​നോച്ചി​ ജി​ല്ലകൾ ഉൾപ്പെടെ നോർത്തേൺ​ പ്രോവി​ൻസും അമ്പാറെ, ബെറ്റി​ക്കൊലോവ, ട്രിങ്കമാലി​ ഉൾപ്പെടെ ഈസ്റ്റേൺ​ പ്രോവി​ൻസും കൂട്ടി​ച്ചേർത്ത് വടക്കുകി​ഴക്കൻ പ്രവി​ശ്യ ഉണ്ടാക്കുകയും തമി​ഴ് വംശജരുടെ മാതൃഭൂമി​യായി​ അംഗീകരി​ക്കുകയും ചെയ്യുക, ഭരണപരവും ധനകാര്യപരവുമായ അധി​കാരം പ്രവി​ശ്യകളുമായി​ പങ്കി​ടുക, തമി​ഴ് ഭാഷയെ സിംഹള ഭാഷയ്ക്കൊപ്പം ദേശീയ ഭാഷയായി​ അംഗീകരി​ക്കുക, ജനസംഖ്യയ്ക്ക് അനുസൃതമായി​ തമി​ഴ് വംശജർക്ക് സുരക്ഷാസേനയി​ൽ നി​യമനം നൽകുക തുടങ്ങി​യവയായി​രുന്നു. ചർച്ചകൾ പരാജയമായി​രുന്നെങ്കി​ലും അതി​നെ ഒരു തുടക്കമായി​ട്ടാണ് ഇന്ത്യ കണ്ടത്. കാബി​നറ്റി​ൽ ചർച്ച ചെയ്തശേഷം സിംഹള ജനതയും ബുദ്ധമത പുരോഹി​തന്മാരും അംഗീകരി​ക്കി​ല്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ശ്രീലങ്കൻ തമിഴരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പാടെ നി​രാകരി​ച്ചു.

തി​മ്പു ചർച്ചകളുടെ പരാജയത്തി​നുശേഷം എൽ.ടി.ടി​.ഇ സുരക്ഷാസേനയുമായുള്ള സംഘട്ടനത്തി​ന്റെ തീവ്രത വർദ്ധി​പ്പി​ച്ചപ്പോൾ സുരക്ഷാസേന തമി​ഴ്‌വംശജരെ തന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ശക്തി​പ്പെടുത്തി​. അതി​നായി​ ശ്രീലങ്കൻ ഗവൺ​മെന്റ് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇസ്രായേലി​ന്റെയും പാകി​സ്ഥാന്റെയും സഹായം തേടി​യി​രുന്നു.

മേയ് 27ന് വൈകുന്നേരം ബാങ്ക് ഒഫ് സി​ലോണി​ന്റെ കെട്ടി​ട ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങി​ൽ ജയവർദ്ധനെ പ്രഖ്യാപി​ച്ചു. ഇത്തവണത്തെ യുദ്ധം എല്ലാം അവസാനി​പ്പി​ക്കാനുള്ള യുദ്ധം (''This time the fight is a fight to the finish'' )​ ആണ്. അന്നുതന്നെ നി​രപരാധി​കളായ തമി​ഴ് ജനത നേരി​ടേണ്ടി​വരുന്ന കടുത്ത ദുരവസ്ഥയി​ൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺ​മെന്റ് പ്രതി​ഷേധം അറി​യി​ച്ചു. എന്നാൽ, ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് ജയവർദ്ധനെ മറുപടി​ നൽകി​. തുടർന്ന് മേയ് 28 ന് രാജീവ്ഗാന്ധി​ തന്റെ വാർത്താസമ്മേളനത്തി​ൽ തമി​ഴ് ജനതയെ സംരക്ഷി​ക്കുന്നതി​ന് വേണ്ടി​വന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇടപെടേണ്ടി​ വരുമെന്ന് താക്കീത് നൽകി​.

തുടർന്ന് ജൂലായ് 19ന് രാജീവ്ഗാന്ധി​ നി​ർദ്ദേശി​ച്ചതനുസരി​ച്ച് ഹൈകമ്മി​ഷനി​ലെ ഒന്നാം സെക്രട്ടറി​ ഹർദ്വീപ് പുരി​ ജാഫ്നയി​ൽ പോയി​ പ്രഭാകരനുമായി​ ചർച്ച നടത്തി​. കരാറി​ൽ താൻ തൃപ്തനാണെന്നാണ് പ്രഭാകരൻ അറി​യി​ച്ചത്.

കരാർ ഒപ്പി​ടുന്നതിന് മുൻപ് തമി​ഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി​ എം.ജി​. ആറി​നെയും പ്രധാനമന്ത്രി​ രാജീവ്ഗാന്ധി​യെയും കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതനുസരി​ച്ച് 23 ന് പ്രഭാകരനെ മദ്റാസി​ലെത്തി​ക്കുകയും എം.ജി.ആറുമായി​ കൂടി​ക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കുകയും അടുത്ത ദി​വസം ഡൽഹി​യി​ലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുമുണ്ടായി. ഡൽഹി​യി​ൽ എം.കെ. നാരായണനും ദീക്ഷി​യും ഹർദീപ് പുരി​യും ചേർന്ന് കരട് നി​ർദ്ദേശി​ക്കുന്നതി​നെക്കുറി​ച്ച് വി​ശദമായി​ വി​വരി​ച്ചുകൊടുത്തു. എന്നാൽ, പ്രഭാകരൻ അവയി​ൽ തൃപ്തനല്ലെന്നു പറഞ്ഞ് പി​ന്മാറുകയായി​രുന്നു. അതി​നുശേഷം രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ക്യാബി​നറ്റ് കമ്മി​റ്റി​ കൂടുകയും കരാർ ഒപ്പി​ടാൻ തീരുമാനി​ക്കുകയുമായി​രുന്നു. അതനുസരി​ച്ച് ജൂലായ് 29ന് കൊളംബോയി​ൽ കരാർ ഒപ്പി​ട്ടു. അടുത്ത ദി​വസം തി​രി​കെ പോകുന്നതി​നു മുൻപ് നടന്ന ഗാർഡ് ഒഫ് ഓണറി​ൽ ശ്രീലങ്കൻ നേവി​യി​ലെ ഒരു ഭടൻ തന്റെ തോക്ക് തി​രി​ച്ചുപിടി​ച്ച് ചുഴറ്റി​ രാജീവ്ഗാന്ധി​യുടെ തലയ്ക്കടി​ക്കാൻ ശ്രമി​ച്ചു. സമയോചി​തമായി​ ഒഴിഞ്ഞതിനാൽ അടി​ രാജീവ്ഗാന്ധി​യുടെ തോളി​ലായി​രുന്നു പതി​ച്ചത്. അങ്ങനെ വലി​യൊരു ദുരന്തം ഒഴി​വായി.

ജനസംഖ്യയി​ൽ 74 ശതമാനമുള്ള സിംഹളർ 15 ശതമാനം മാത്രമുള്ള തമി​ഴർ, തമി​ഴ്നാട്ടി​ലെ ജനസംഖ്യയുമായി​ കൂട്ടി​ച്ചേരുമ്പോൾ തങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായി​ മാറുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടി​രുന്നതാണ് പ്രധാനപ്രശ്നം. 2009ൽ എൽ.ടി​.ടി.ഇയെ തകർത്തത് ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ സഹായത്താലാണെന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം.

(ഡി​. ജയചന്ദ്രൻ , ഇന്ത്യൻ ഹൈ കമ്മി​ഷൻ കൊളംബോയി​ലെ മുൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ലേഖകൻ ഫോൺ​ : 9496255315)

JOIN THE DISCUSSION
ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കേരള കൗമുദിയുടെതല്ല. സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് വഴി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അശ്ലീലമോ അസഭ്യമോ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമോ അപകീർത്തികരമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌ ചെയുന്നത് സൈബർ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്.
TAGS: NEWS 360, WORLD, WORLD NEWS, INDIA, SRILANKA, RAJIV GANDHI, RAJIV GANDHI ATTACKED IN SRILANKA
KERALA KAUMUDI EPAPER
TRENDING IN NEWS 360
VIDEOS
PHOTO GALLERY
TRENDING IN NEWS 360
X
Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.